زیاد بالو پرت دادم با صداي مجید خراطها

Majid Kharatha - Ziad Balo Paret Dadam

بسته دیگه حرفی نزن هیچی بم نگو و برو حرف حرف تو شد آخرم دیگه نمیخوامت تو رو برو دیگه بام لج نكن درم پشت سرت ببند انقدر به خودت نرس انقدر بیخودی نخند تو دنبال ستاره ای من آسمون پر ابرم این دفعه دیگه شوخی نیست پر شده كاسه ی صبرم برو اسم منم نیار برو مرگو شیون یه بار برو تا هوا ر

1