قول بده با صداي حسین تهی

Hossein TohI - Ghol Bede

صد بار چپ راست بالا پایینشو چک کردم چقد خوبه احوال اگه بره یه کمی بکنه کار رو اخلاق قول میدم برم خواستگاریش با اقوام یه عروسی میگیرم بذارن تو اخبار همه ببینن از میامی تا اهواز اعصاب معصاب نذاشته برام هی باید صبح قرص مرص خورد یهو دیدی تهی خل مل شد قل قل قل جوش میاد خونم میگ

1